top of page

Žádost o příspěvek na péči

Příspěvek na péči o osobu blízkou je pravidelná opakující se dávka sociální služby určená lidem, kteří potřebují v běžném životě pomoc jiné osoby. Je určen na úhradu za pomoc, kterou poskytne rodinný příslušník, osoba blízká, jiná osoba nebo poskytovatel sociálních služeb.

Příspěvek na péči je určen těm lidem, kteří se v důsledku svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neobejdou bez pomoci jiné osoby. Jedná se tedy o lidi, kteří potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb – zákon přesně definuje, o jaké potřeby jde, podle jejich rozsahu je pak odstupňována výše příspěvku na péči.

Okruh základních životních potřeb (někdy také nazýván jako stupně bezmocnosti) je přesně vymezen takto:

 1. Mobilita – schopnost vstát z postele a ulehnout do ní, usedání, chůze

 2. Orientace – schopnost orientovat se pomocí zraku a sluchu

 3. Komunikace – schopnost dorozumět se pomocí řeči a písmem

 4. Stravování – schopnost se najíst a napít, dodržovat dietní režim

 5. Oblékání a obouvání – schopnost vybrat si vhodné oblečení a obuv, a samostatně se obléknout a svléknout

 6. Tělesná hygiena – schopnost vykonávat základní osobní hygienu jako mytí rukou, sprchování, čištění zubů, česání a další

 7. Výkon fyziologické potřeby – schopnost samostatně si dojít na toaletu, vyprázdnit se a provést očistu

 8. Péče o zdraví – schopnost dodržování předepsaného léčebného režimu (braní léků, měření tlaku, píchání inzulínu)

 9. Osobní aktivity – schopnost vykonávat osobní aktivity dle věku osoby (hrát si s dětmi, scházet se s přáteli)

 10. Péče o domácnost (u osob starších 18 let) – schopnost nakoupit si jídlo a základní domácí potřeby, nakládat s penězi, nosit nákup a další

Podle počtu životních potřeb, u nichž daný člověk potřebuje pomoc, jsou definovány 4 stupně závislosti.

Výši příspěvku na péči za daný kalendářní měsíc se pohybuje v rozmezí 800,– až 12.000,– Kč v závislosti na věku osoby a stupně její závislosti. Příspěvek je vyplácen měsíčně přímo v kalendářním měsíci, za který náleží. Vyplácí ho krajská pobočka Úřadu práce.

Na co může být příspěvek na péči použit:

Příspěvek může být použit na pomoc, kterou poskytne osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Pro získání příspěvku postupujte následovně:

 1. Podejte žádost o příspěvek na péči na kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce. Tiskopis žádosti si můžete vyzvednout na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce nebo ho vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout z níže uvedené internetové adresy http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek

 2. Sociální pracovník z příslušného Úřadu práce Vaši žádost posoudí tak, že provede sociální šetření – bude zjišťovat, jak moc samostatný je žadatel ve svém přirozeném prostředí.

 3. Krajská pobočka Úřadu práce požádá příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení toho, zda, a pokud ano, do které kategorie ze stupňů závislosti žadatel spadá.

Okresní správa sociálního zabezpečení bude při tomto posouzení vycházet:

 • ze zdravotního stavu žadatele, a to na základě nálezu vydaného poskytovatelem zdravotních služeb,

 • z výsledku provedeného sociálního šetření,

 • ze zjištění potřeb osoby, případně z výsledků funkčních vyšetření,

 • z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

Krajská pobočka Úřadu práce pak na základě tohoto stanoviska rozhodne o tom, zda se žadateli příspěvek na péči přiznává či nikoliv. Proti rozhodnutí se můžete odvolat – odvolání se podá k úřadu, který rozhodnutí vydal.

Zákony a vyhlášky týkající se příspěvku na péči:

bottom of page