top of page

Pracovní neschopnost

Pokud jste v pracovním poměru  a onemocníte nebo se poraníte je nutné navštívit co nejdříve lékaře k ošetření a vystavení  tzv. dočasné pracovní neschopnosti (PN)

 

Dočasná pracovní neschopnost začíná dnem, kdy jste byli ošetřeni lékařem, je však možné vystavit neschopenku nejvýše 3 kalendářní dny zpět, není možné vystavovat pracovní neschopnost “dopředu “.

Vystavit dočasnou pracovní neschopnost zpětně za delší období než 3 dny před návštěvou lékaře je možné pouze s předchozím schválením lékaře správy sociálního zabezpečení (OSSZ), pokud je k tomu důvod – hospitalizace, úraz  …

Pokud taková situace nastane, lékař Vám vystaví  neschopenku a žádost o zpětné uznání pracovní neschopnosti s datem vzniku dle doložených odborných zpráv (propouštěcí zpráva z nemocnice, ošetření na pohotovosti nebo u specialisty). Všechny tiskopisy Vám předá k  osobnímu vyřízení na OSSZ. Pochopitelně pokud to zdravotní stav umožňuje, pokud to zdravotní stav pacienta neumožňuje, posíláme žádosti z ambulance poštou, doba schválení se  ale protahuje na 2-3 týdny.

Formulář dočasné pracovní neschopnosti má 5 dílů.

I. díl  se Vás netýká, ten odesílá ošetřující lékař na OSSZ. II. a III.díl  dostanete do ruky. Svému zaměstnavateli  co nejdříve odevzdáte III. díl (modrý pruh), II. díl (žlutý pruh) – průkaz práce neschopného pojištěnce – si necháte pro případné kontroly s OSSZ a vždy předložíte lékaři při kontrole zdravotního stavu, který kontrolu do formuláře zapíše. IV. a V. díl zůstává v při zahájení neschopenky  v dokumentaci lékaře.

Trvá-li dočasná pracovní neschopnost déle než 14 kalendářních dnů, je nutné potvrdit její trvání vždy ke 14. kalendářnímu dni ode dne vzniku a to vydáním IV.dílu (červený pruh) spolu s potvrzením trvání PN (tzv. lístek na peníze). Oba formuláře je nutné předat zaměstnavateli.

Pokud trvá pracovní neschopnost  do dalšího kalendářního měsíce, je nutno vydat  na konci  každého měsíce  tzv. “lístek na peníze“ a to nejvýše 3 kalendářní dny dopředu.

Navazující  dočasná pracovní neschopnost

Stane-li se občan práce neschopen následující kalendářní den po ukončení PN, bez ohledu na to, zda se jedná o zhoršení předchozí nemoci nebo o zcela jiné onemocnění, považuje se tato PN za pokračování ukončené PN. Tato skutečnost musí být uvedena na všech částech nově vystavené pracovní neschopnosti

Původní a nová PN na sebe musí bezprostředně navazovat (PN se uznává za kalendářní dny, ne za pracovní) – pokud byla původní PN ukončena sobotou, nemůže pokračování začínat v pondělí!

Ukončení dočasné pracovní neschopnosti

PN je ukončena dnem kontroly u lékaře, nebo nejpozději třetím kalendářním dnem následujícím po dni tohoto vyšetření, nelze ukončovat PN zpětně! Při ukončení dostanete V.díl neschopenky, který předáte zaměstnavateli.

Pokud se nedostavíte k lékaři na kontrolu v den, který je vyznačen na  neschopence, aniž by existovaly vážné důvody, proč se nemůžete dostavit, má ošetřující lékař povinnost ukončit Vaší neschopenku a to tím dnem, kdy jste bez řádného vysvětlení nepřišel na kontrolu.

Pokud uplynulo alespoň 180 dnů trvání PN  a Váš zdravotní stav je stabilizovaný (tudíž nemusíte být plně vyléčen) a je předpoklad, že již nebudete moci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, měla by být neschopenka ukončena a to  nejpozději 30. kalendářním dnem následujícím po dni vyšetření, kdy je stav uzavřen jako stabilizovaný

Pokud by se tedy jednalo o dlouhodobé omezení zdravotního stavu, pak je nutné zvážit, zda u Vás došlo k   více než 35% poklesu pracovní schopnosti, a tím pádem  ke vzniku   nároku na  invalidní důchod.

Maximální doba trvání neschopenky je 380 kalendářních dní – tzv. podpůrčí doba. Nicméně v případě, že by i po uplynutí této lhůty nadále zdravotní stav zaměstnance odůvodňoval pokračování neschopenky (a nikoli nutně již uznání invalidity), pak může být na žádost zaměstnance po schválení posudkovým  lékařem  OSSZ  podpůrčí doba prodloužena nejvýše o tři měsíce. Pokud ani pak zdravotní stav zaměstnance neodůvodňuje změnu v přístupu, může se podpůrčí doba opětovně prodlužovat, avšak celkem maximálně o 350 dní.

Změnu pobytu  v pracovní neschopnosti musí povolit ošetřující lékař a tuto změnu ihned oznamuje příslušnému OSSZ. Pokud se jedná o změnu pobytu v prvních čtrnácti dnech PN , měli byste předem  tuto  změnu oznámit zaměstnavateli. Oznámení musí být písemné nebo jinak prokazatelně doručené.

Za nesdělení místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícímu lékaři nebo uvedení neexistující adresy tohoto místa  Vám může orgán nemocenského pojištění uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.

Změnu místa pobytu může ošetřující lékař povolit pouze v rámci České republiky, změnu pobytu do zahraničí musí povolit posudkový lékař OSSZ, o povolení musí pojištěnec požádat sám u správy sociálního zabezpečení.

Vycházky může lékař povolit s ohledem na onemocnění nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin; přitom  se vymezí konkrétní časový úsek nebo časové úseky těchto vycházek.

První 3 dny pracovní neschopnosti vycházky jsou povoleny jen z konkretního důvodu – vyzvednutí dětí ze školky…  .Výjimečně  může ošetřující lékař  povolit, po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění, volbu doby vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu (jedná se o případy, kdy je mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav – onkologická léčba, psychiatrické onemocnění..).

Kontroly v době pracovní neschopnosti. Prvních čtrnáct dní jsou kontroly v režii zaměstnavatele. Ten buď může někoho poslat, nebo může o provedení kontroly požádat okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Po 15. dnu nemoci vás může přijít zkontrolovat pracovník OSSZ. Kontroly se provádějí pravidelně během celého týdne, případně i o víkendu nebo svátcích. Zákonem není stanovený čas, ve kterém může kontrola přijít. Může k ní proto dojít prakticky kdykoli, i když všeobecně je přijímáno, že v době od 22 hod do 6 hod je noční klid a kontroly by představovaly spíše rušení klidu a léčebného režimu práce neschopného. Kontrolu nemusíte pouštět do bytu!

Pokud porušíte ošetřujícím lékařem stanovený režim – kontrola Vás doma nezastihne a není vysvětlení Vaší nepřítomnosti návštěvou lékaře, rehabilitace …., může Vám příslušná OSSZ/ PSSZ/ MSSZ nemocenské dávky dočasně snížit, zcela odejmout nebo Vám může být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč. Obdobně má podle zákoníku práce možnost snížit nebo odejmout v prvních 14 kalendářních dnech náhradu mzdy zaměstnavatel. (Zaměstnavatel může rozvázat pracovní poměr zaměstnance, u kterého v prvních 14 dnech nemoci zjistí, že porušuje léčebný režim v době dočasné pracovní neschopnosti. Jedná se o zvlášť hrubé porušení pracovní kázně podle zákoníku práce. Jde o výpovědní důvod bez nároku na odstupné, avšak se standardní výpovědní dobou (2 měsíce).

První tři dny pracovní neschopnosti, které měly být pro zaměstnance původně pracovními se neproplácí. Výjimkou je nařízená karanténa, kde ze zákona náleží náhrada mzdy už od prvního dne nemoci.

Po dobu prvních 14 kalendářních dnů dostává zaměstnanec „nemocenskou“ ve formě náhrady mzdy od zaměstnavatele, tedy ne od státu. Náhrada mzdy přísluší jen za dny, které pro konkrétního zaměstnance měly být původně pracovními (v tom se liší od nemocenských dávek)

Od 15. kalendářního dne trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti je vyplácena nemocenská. (počítají se kalendářní dny včetně víkendů) Dávky dostává maximálně po dobu 380 kalendářních dnů od jejího vzniku.

Podmínkou je, že zaměstnanec je v pracovním vztahu účasten nemocenského pojištění. Nárok tedy nemají zejména lidé pracující na takzvané dohody, nezaměstnaní nebo podnikatelé (pokud si pojištění neplatí dobrovolně).

Nárok na nemocenské dávky trvá také po skončení pracovního poměru, a to maximálně po dobu sedmi kalendářních dnů (takzvaná ochranná lhůta). Platí přitom, že pracovní poměr na dobu neurčitou nemůže zaměstnavatel během dočasné pracovní neschopnosti vypovědět – lze jej ukončit pouze dohodu obou stran nebo výpovědí danou zaměstnancem.

Člověk, který si dočasnou pracovní neschopnost úmyslně sám zavinil, nemá na dávky nárok, nicméně za určitých okolností je dostane v poloviční výši.

bottom of page