top of page

Invalidní důchod

1. Co je invalidní důchod (ID) ?

Invalidní důchod  je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění vyplácených českou správou sociálního zabezpečení. 

 • Zažádat o něj může příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení každý občan-pojištěnec, který se domnívá, že v důsledku změny zdravotního stavu je omezena jeho schopnost vykonávat pracovní činnost. 

 • Invalidní důchod lze získat za splnění daných podmínek. To je zjištění invalidity, jemuž předchází proces posuzování invalidity, dále potřebná doba pojištění, která se zjišťuje po přiznání invalidity, a to z období před jejím vznikem (§ 40, zákon č. 155/1995 Sb.) a  je vám míň než 65 let a nesplňujete podmínky pro přiznání starobního důchodu

 • Pojištění se nevyžaduje jedině v případě, kdy invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (více na www.cssz.cz).

2. Podání žádosti o ID, proces posuzování, posudek o invaliditě

O invalidní důchod se žádá na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. Pokud se kvůli nepříznivému stavu nemůžete dostavit osobně, může žádost o invalidní důchod sepsat rodinný příslušník, případně zmocněnec na základě plné moci. Kromě písemného souhlasu je ale potřeba potvrzení lékaře, který doloží, že vám zdravotní stav osobní návštěvu okresní správy sociálního zabezpečení nedovoluje. K dispozici není žádný formulář žádosti o invalidní důchod, který by si mohl žadatel o důchod dopředu vyplnit – žádost o invalidní důchod sepisuje v počítači přímo pracovník důchodového oddělení

3. Potřebné dokumenty  :

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,

 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),

 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské (civilní) služby,

 • občané, kteří pečovali o děti do 4 let věku, předkládají doklady prokazující dobu

 • péče o ně (rodný list dítěte nebo jiný doklad o vztahu k dítěti) a čestné prohlášení

 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku

 • po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),

 • pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“

 • doklady prokazující zaměstnání v cizině, pokud je občan vlastní

 • chybí-li některé doby pojištění, předkládá občan náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost, tj. potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.

 • zaměstnavatel je povinen při podání žádosti o důchod svého zaměstnance

 • na výzvu OSSZ předložit jeho evidenční list důchodového pojištění a vyplněný tiskopis Potvrzení zaměstnavatele dle § 83 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.

4. Proces posuzování a posudek o invaliditě

 • Ošetřující lékař na žádost OSSZ zpracovává a vydává podklady o zdravotním stavu občana. K posudku přikládá odborné lékařské zprávy a nálezy vztahující se k posuzovanému stavu a žadatelem vyplněný profesní dotazník. V některých případech může žadatel OSSZ předložit lékařské zprávy a nálezy, které má u sebe a považuje je za významné.

 • Posouzení zdravotního stavu provádí posudkový lékař na základě údajů od ošetřujícího lékaře, odborných zpráv a zjišťovací prohlídky nebo kontrolní.

Lidé se mylně domnívají, že u této „zjišťovací nebo kontrolní prohlídky“ musí být osobně. Vzhledem k tomu, že OSSZ během ní vyhodnocuje výhradně veškeré vyžádané a dodané zdravotní zprávy a podklady z předchozích vyšetření žadatelů, jejich osobní účast není proto nutná, může jít o tzv. posouzení v nepřítomnosti.

Pokud OSSZ vyzve občana k doplňujícím vyšetřením jeho zdravotního stavu např. u dalších odborných lékařů, musí je absolvovat. Kdyby požadovaná vyšetření odmítl podstoupit, může být řízení ve věci žádosti o invalidní důchod přerušeno (anebo u příjemce invalidního důchodu může být zastavena již probíhající výplata invalidního důchodu).

Výsledkem tohoto procesu je posudek o invaliditě.

Je důležité vědět, že posudek je „pouze“ jedním z podkladů pro rozhodnutí o nároku na invalidní důchod, které učiní čSSZ. Proti posudku o zdravotním stavu proto není možné se odvolat ani podat námitky.

O nároku a výši invalidního důchodu rozhoduje ČSSZ na základě podané žádosti a to do 90 dnů. O výsledku řízení je žadatel informován rozhodnutím zasílaným doporučeně do vlastních rukou adresáta. Jestliže žadatel o důchod nesouhlasí s rozhodnutím o přiznání nebo nepřiznání invalidního důchodu, může se proti němu odvolat pomocí námitky. Námitku lze podat až proti rozhodnutí ČSSZ, které žadatel obdrží doporučeně do vlastních rukou z ČSSZ Praha, není možné se odvolávat proti posudku o invaliditě, jenž žadatel obdržel od posudkového lékaře. Lhůta pro podání námitky je 30 dní od obdržení rozhodnutí.

5. Stupně invalidity

Stupeň invalidity určuje posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení. Rozhodující je pokles pracovních schopnosti – schopnosti vykonávat výdělečnou činnost odpovídající vaším tělesným a duševním schopnostem, vzdělání, zkušenostem a znalostem.

Za invalidního se člověk považuje, jestliže jeho pracovní schopnost klesne nejméně o pětatřicet procent.

Zákon pak rozlišuje tři stupně invalidity:

            Invalidita I. stupně: pokles pracovní schopnosti o 35 až 49 %

            Invalidita II. stupně: pokles pracovní schopnosti o 50 až 69 %

            Invalidita III. stupně: pokles pracovní schopnosti o 70 a víc %

bottom of page